Haven, SK

Box 310

Fox valley, Saskatchewan S0N 0V0

approximately 154 residents