Brightstone, Manitoba

approximately 108 residents