Mayfair, MB

Box 1360

Killarney, Manitoba R0K 1G0

approximately 150 residents