Sommerfeld, MB

Box 69

High bluff, Manitoba R0H 0K0

approximately 159 residents