Vermillion, MB

Box 179

Sanford, Manitoba R0G 2J0

approximately 94 residents