Millshof, MB

PO Box 399

Glenboro, Manitoba R0K 0X0

approximately 138 residents