Holmfield, MB

Box 1056

Killarney, Manitoba R0K 1G0

approximately 130 residents